Obavijest korisnicima stipendija

Podsjećamo cijenjene studente korisnike stipendije Općine Breznički Hum na ugovornu obvezu kao i na odredbu članka 15. Odluke o stipendijama Općine Breznički Hum (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 10/16) koja glasi:

“Korisnici stipendija dužni su do 20. listopada, za svaku akademsku godinu dostaviti uvjerenje o redovnom upisu u slijedeću akademsku godinu i prijepis ocjena (ostvareni ECTS bodovi za redovan upis u narednu godinu studija), a ista obveza se ne odnosi na studente završne godine. O nastavku korištenja stipendije ugovorne strane iz članka 12. ove Odluke za svaku akademsku godinu sklapaju aneks ugovora o korištenju stipendije. Studenti završne godine studija dužni su u roku od 30 dana dostaviti dokaz o završetku studija”.

Napomena: u slučaju nastanka razloga iz članka 16. Odluke, odnosno ako korisnik  stipendije gubi pravo na daljnje stipendiranje, dužan je vratit i cjelokupni iznos primljene  stipendije u roku od šest mjesec i od nastanka razloga za vraćanje stipendije. Pravo na sufinanciranje ostvaruju korisnici stipendije koji su podmirili sve obveze prema Općini Breznički Hum.